นโนบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัทเก็ทเนเจอร์(ไทยแลนด์)จำกัด โดยทางบริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้าใช้บริการในเว็ปไซต์ www.handexp.com  แพลตฟอร์มการเรียนงานฝีมือแบบครบวงจร

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และตระหนักถึงความสำคัญของการวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคุลมการให้บริการต่างๆของเว็ปไซต์ โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆของบริษัท การที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีการปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโนบายส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยยึกหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ  1 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านดังนี้

– ข้อมูลท่าน คือ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการสมัครใช้บริการ ข้อมูลการดำเนินธุรกรรม ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ ข้อมูลบัญชีการใช้งานที่ท่านได้ติดต่อกับทีมงานต่างๆ และข้อมูลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ซื้อคอร์ส เรียนหรือบริการของบริษัท และช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการให้มีประสิทธิภาพของบริษัทยิ่งขึ้นไป

ข้อ 2 ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทจะเก็บรวบรวม

– ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เพศ,เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นที่รัฐออกให้,ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์, IP address, Cookie ID, ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท
– ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น คำสั่งการซื้อคอร์สเรียน คำสั่งซื้ออุปกรณ์งานฝีมือ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเคยซื้อ ใช้ พิจารณา หรือแนวโน้มการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของท่าน
– ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น หรือโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือโฆษณาต่าง ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

ข้อ 4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

– บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

– บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 ข้อ 6 สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

– ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามช่องทางของเว็ปไซต์ ทั้งนี้  การแก้ไขจะต้องไปเป็นข้อหนดและเงื่อนไขการบริการ

Shopping Cart